THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC NGẮN HẠN

bởi quản trị viên | Date: 16-05-2018

Thông báo về việc đăng ký tham dự khóa học "Quản lý du lịch cộng đồng theo kinh nghiệm Việt Nam".


Thông báo về việc đăng ký tham dự khóa học "Quản lý du lịch cộng đồng theo kinh nghiệm Việt Nam".

Thời gian và địa điểm: từ ngày 03/06/2018 đến ngày 10/06/2018 tại Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

 Thông tin chi tiết xem link

http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn/img_data/files/Thong bao dang ki tham du khoa hoc.pdf

http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn/img_data/files/2018_application_form_vn.doc

http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn/img_data/files/Noi dung chuong trinh du kien.docx

Từ khóa: