LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY HỌC KỲ III (2017-2018)

bởi quản trị viên | Date: 07-08-2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
HỌC KỲ III (2017-2018)
HÌNH THỨC THI:  THUYẾT TRÌNH, TIỂU LUẬN, VẤN ĐÁP
NGÀY THI: 01/08/2018 - 20/08/2018; TẠI CƠ SỞ 2


STT

Ngày thi

Giờ thi

Hình thức thi

Mã học phần

Tên học phần

 Số TC

   Lớp

Số lượng

Phòng thi

Ghi chú

 

1

01/08/2018

8h00

Tiểu luận

DVN05

Tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam

2

DH 17-DVN

49

Không lấy phòng

 

 

2

01/08/2018

8h00

Tiểu luận

DTV32

Thư mục chuyên môn

2

DH 14-KHTV2

32

Không lấy phòng

 

 

3

13/08/2018

8h00

Tiểu luận

DTV27

Thư viện các lực lượng vũ trang

2

DH 14-KHTV1

35

Không lấy phòng

 

 

4

13/08/2018

8h00

Tiểu luận

DTV33

Lập dự án xin tài trợ

2

DH 14-KHTV1

35

Không lấy phòng

 

 

5

15/08/2018

8h00

Thuyết trình + Bài tập

DTV26

Thư viện khoa học và thư viện đại học

2

DH 14-KHTV2

32

Không lấy phòng

 

 

6

20/08/2018

8h00

Vấn đáp

DVH18

Anh văn chuyên ngành

3

DH 14-VHH
DH 15-DVH1

36

2B304

 

 

Ghi chú: Đề nghị sinh viên mang theo thẻ sinh viên khi dự thi.

 

                   
   

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   30   tháng  7    năm 2018

 

   

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

   

 

 

 

 

(Đã ký)

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Nguyễn Thế Dũng

 

 

Từ khóa: