HỌC VĂN HÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA- SÁNG TẠO VÀ HỘI NHẬP

bởi quản trị viên | Date: 05-04-2019

Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa thuộc khoa Văn hóa học Trường Đại học Văn hóa TP.HCM ra đời trong bối cảnh nhu cầu về lực lượng lao động trong các ngành văn hóa ngày được mở rộng, tạo thành một lực lượng lao động riêng, gắn kết giữa tính sáng tạo, văn hóa và các phương thức kinh doanh nhằm hướng đến sự thỏa mãn nhu cầu văn hóa đa dạng của khách hàng. 


Từ khóa: