KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2017 – 2018

bởi quản trị viên | Date: 07-06-2018

Kế hoạch tổ chức học kỳ hè, năm học 2017-2018


       BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                        

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2017 – 2018

KHOA VĂN HÓA HỌC

 

TT

Mã học phần

Tên học phần

Số tín chỉ

Số lượng sinh viên đăng ký

Tên giảng viên

Buổi học

Thời gian học

 (Từ tuần đến tuần, từ ngày đến ngày)

Hình thức thi kết thúc học phần

Phòng học

Ghi chú

1

DVH18

Tiếng Anh chuyên ngành văn hóa học

3

33

 Nguyễn Thị Thu Thủy

Chiều4 Chiều 6

4/7-10/8/18

(Tuần 1- 6)

Vấn đáp

2B.208

VHH 8,9,10,11

 

                                                                                                                                                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2018

BAN GIÁM HIỆU                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO                                                             KHOA VĂN HÓA HỌC

 

 

 

 

                                                                                  Nguyễn Thanh Tùng                                                                   Nguyễn Đệ

Từ khóa: